kaizen lean_cesky obalka_web.jpg

KNIHU LZE OBJEDNAT ZDE

OBSAH KNIHY LEADERSHIP S VYUŽITÍM KAIZEN A LEAN

1. Jak osvobodit demotivované zaměstnance 

 • A co se tedy během dvou let stalo, že se takto změnilo myšlení?  

2. Jak osvobodit frustrovaného ředitele 

 • Podporujte sebedůvěru svých lidí a pracujte i na té své!  
 • Poslouchejte a buďte empatičtí! 
 • Podporujte a vytvářejte dobrou atmosféru pro řešení problémů,  podporujte nové myšlenky, návrhy, informace!  
 • Pomáhejte, aniž převezmete zodpovědnost, delegujte! 
 • Zlaté pravidlo č. 1: efektivní delegování 
 • Zlaté pravidlo č. 2: vhodně zvolené koučování 
 • Zlaté pravidlo č. 3: energetizace zaměstnanců

3. Kulturní revoluce pomocí implementace TPM

4. Já nic, já muzikant

5. Avatar – manažerská realita v roce 2020 

 • Zaměřit se na fokusování, být lídrem = chameleonem 
 • Koordinovat – lidi, čas i sami sebe 38 Mít „drive“, být hnacím motorem, být „gladiátorem“ 
 • Motivovat správně – dobrý motivátor je skvělým alchymistou 
 • Koučovat individuálně, týmově a v kaskádách 
 • Být autentický, agilní, energetizovaný 
 • Využití emoční inteligence  
 • Komunikovat, vizualizovat, vést efektivní porady v obeja 

6. Člověk, který skončil už včera 

 • Osobní energie – čím by se mohli manažeři od sportovců inspirovat? 
 • Fyzická dimenze 
 • Emoční dimenze 
 • Mentální dimenze 
 • Spirituální dimenze

7. Mýty o filozofiích kaizen a lean 

 • Mýtus o zbožňované, zatracované, chtěné i nenáviděné metodě 5S 
 • Mýty o českém způsobu implementace cizích filozofií kaizen a lean
 • Mýtus o skvělých workshopech ve výrobě a kanceláři ke snížení nákladů 
 • Mýtus o školeních soft skills 76 Mýtus o nepostradatelnosti kanbanu (zejména elektronického) a dalších nástrojů kaizen 
 • Mýtus o systému zlepšovacích návrhů a o zlepšovacím hnutí 
 • Mýtus o spokojených a motivovaných zaměstnancích 

8. Firma zvířat aneb Monstrózní kultura sežere strategii ke snídani

9. Pohádka o mladých supermanech

 • Steve Jobs. Jak žil, co hledal a co našel?

10. Mistr 

 • Na začátek pár jednoduchých čísel 
 • Co s tím?

11. Pohádka o motivovaném slonovi 

 • Kulturní úpadek, výkonnost a udržitelnost 
 • Udržení pomocí návyků 
 • Kaizen návyky 
 • Jak rozšiřovat dobrý návyk ve firmě 
 • Utváření dobré kultury

12. K čemu jsou lídrům válečné komnaty 

 • Obeja – komunikační centrum 
 • Obeja ve firmě 111 
 • Jak to u nás funguje v praxi? 
 • Válečná místnost není pro hospodyňky 


13. Pohádka na závěr: hledá se důvěra 
Kaizen slovník 
Výsledek testu 

kaizen lean_cesky obalka_AJWEB.jpg 

KNIHU V ANGLICKÉM PŘEKLADU LZE OBJEDNAT V ESHOPU AMAZON ZDE

CONTENT LEADERSHIP BOOK USING KAIZEN AND LEAN

1. How to Free Demotivated Employees 

 • So what happened over the next two years to change thinking? 

2. How to free a frustrated director 

 • Support your people's confidence and work on your own!  
 • Listen and be empathetic! 
 • Support and create a good atmosphere for problem solving, support new ideas, suggestions, information!  
 • Help, without taking responsibility, delegate! 
 • Golden Rule No. 1: Effective Delegation 
 • Golden Rule No. 2: appropriately chosen coaching 
 • Golden Rule No. 3: Employee Energy

3. Cultural Revolution through TPM Implementation

4. I am nothing, I am a musician

5. Avatar - managerial reality in 2020  

 • Focus on focusing, being a leader = chameleon 
 • Coordinate - people, time and yourself 38 Have a "drive", be a driving force, be a "gladiator"
 • Motivate well - a good motivator is a great alchemist 
 • Coach individually, team and cascade 
 • Be authentic, agile, energized 
 • The use of emotional intelligence  
 • Communicate, visualize, lead effective consultations in a obeya 

6. A person who ended yesterday  

 • Personal Energy - What Can Managers Inspire From Athletes?
 • Physical dimension 
 • Emotional dimension 
 • Mental dimension
 • Spiritual dimension

7. Myths about the philosophies of kaizen and lean  

 • The myth of adored, damned, wanted and hated method of 5S 
 • Myths about the Czech way of implementing foreign philosophies kaizen and lean
 • The myth of great manufacturing and office workshops to reduce costs
 • My Skills Training Myth 76 The myth of indispensability for kanban (especially electronic) and other kaizen tools 
 • Myth of the Improvement Proposal System and the Improvement Movement 
 • Myth about satisfied and motivated employees 

8. Animal Company or Monstrous Culture Eats Breakfast Strategy

9. Fairy tale about young superman 

 • Steve Jobs. How did he live, what he was looking for and what did he find?

10. Foreman  

 • To start with a few simple numbers 
 • What with this?Co s tím?

11. Fairy tale about motivated elephant  

 • Cultural decline, performance and sustainability
 • Keeping with habits
 • Kaizen habits
 • How to spread good habits in the company
 • Creating good culture

12. What are the chambers of war chambers for?  

 • Obeya – communication center
 • Obeya in company 111 
 • How does it work in our country?
 • The war room is not for housewives

13. Fairy tale at the end: looking for trust

Kaizen dictionary 
Test result


Naše produkty

PORADENSTVÍ & KOUČOVÁNÍ

PORADENSTVÍ & KOUČOVÁNÍ

Naučte se SNIŽOVAT zmetkovitost a náklady, ZVYŠOVAT efektivitu a produktivitu. KOUČINKEM zajistíme udržitelnost změn.
Více informací
LEAN ACADEMY

LEAN ACADEMY

Naučte se PŘEMÝŠLET štíhle a zlepšete svoji práci. Lean Academy je vícestupňové studium určeno osobám pověřeným implementací a používáním Lean metod.
Více informací
BENCHMARKY

BENCHMARKY

Benchmarky úspěšných LEAN IMPLEMENTECÍ ve firmách našich partnerů.
Více informací
Lean Kongres

Lean Kongres

Lean Kongres pořádán společností Bauer Lean Leadership od roku 2004 přináší NOVÁ TÉMATA zájemcům o zlepšení firemních procesů v souladu s filozofií neustálého zlepšování.
Více informací
LEAN AUTOMATIZACE

LEAN AUTOMATIZACE

Podporujeme naše partnery při implementaci prvků PRŮMYSLU 4.0. Zejména implementace KOBOTŮ a RPA BOTŮ jako náhrady manuální i kancelářské stereotypní práce.
Více informací
KNIHY

KNIHY

Naše know-how a případy implementace POPISUJEME V KNIHÁCH zaměřených na: change management, kaizen, lea/štíhlý management, rozvoj lidských zdrojů, kulturu firmy, management změn, motivaci
Více informací